Regulamin sklepu i zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.gigwi.pl
– prowadzonego przez 4KIDZ POLSKA sp. z o. o.

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez 4KIDZ Polska za pośrednictwem Sklepu Internetowego, skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientami na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez adres e-mail: kontakt@gigwi.pl.
 4. Sklep Internetowy odpowiada na wiadomości wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 24 godzin.
 5. Klient przed dokonaniem Rejestracji oraz przed złożeniem Zamówienia, zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 6. Klient zawierając Umowę Sprzedaży z 4KIDZ Polska akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 7. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) i włączona obsługa plików cookies.

§ 2
Definicje

 1. Sklep Internetowy – sklep działający pod domeną www.gigwi.pl, w ramach którego prowadzona jest sprzedaż Produktów oferowanych przez 4KIDZ Polska.
 2. 4KIDZ Polska SP. Z O.O. w Szczecinie, adres: ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000657212, wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 zł, NIP: 8513202629, REGON: 36630413300000, tel. 91 4 626 212, adres e-mail: kontakt@shop4kidz.pl (zwany dalej: 4KiDZ Polska).
 3. Konsument – Klient, który zawiera Umowę Sprzedaży z 4KIDZ Polska w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, jednakże, w przypadku osób, które nie ukończyły jeszcze 18 lat – do zawarcia umowy wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym.
 5. Produkt – rzecz ruchoma lub usługa oferowana przez 4KIDZ Polska do sprzedaży w Sklepie Internetowym.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana przez Klienta z 4KIDZ Polska.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone elektronicznie zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów z 4KIDZ Polska.
 9. Konto – konto Klienta w Sklepie Internetowym, na którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach i Rezerwacjach w Sklepie.
 10. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

§ 3
Konto w Sklepie Internetowym

 1. 4KIDZ Polska świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 2. Założenie Konta Klienta, umożliwia Klientom korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym pełen wgląd do historii Zamówień oraz zarządzanie nimi, szybki i wygodny proces składania kolejnych Zamówień, możliwość skorzystania ze schowka ułatwiającego składanie kolejnych Zamówień, dodawanie recenzji Produktów, rejestrowanie zwrotów oraz reklamacji.
 3. W celu utworzenia indywidualnego Konta w Sklepie internetowym, niezbędne jest wypełnienie przez Klienta Formularza Rejestracji poprzez podanie adresu e-mail, oraz nazwy użytkownika.
 4. Wypełnienie Formularza Rejestracji jest dobrowolne, ale jego wypełnienie jest niezbędne dla utworzenia Konta i składania za jego pośrednictwem Zamówień.
 5. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu Formularza Rejestracji przez Klienta, otrzymuje on od 4KIDZ Polska na podany adres e-mail wiadomość potwierdzającą utworzenie Konta i w celu ostatecznej Rejestracji Konta, Klient jest zobowiązany kliknąć w otrzymany link aktywacyjny Konta.
 6. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu ustanowionego w Formularzu Rejestracyjnym i hasła wygenerowanego losowo i przesłanego na adres mailowy podany w Formularzu Rejestracyjnym lub hasłem samodzielnie zmienionym przez Klienta na swoim Koncie Klienta.
 7. Po utworzeniu Konta, Klient ma możliwość uzupełnienia swoich danych szczegółowych, w tym: imię i nazwisko, wyświetlaną nazwę Klienta, opcjonalnie nr telefonu, adres do rozliczeń, adres dostawy w przypadku, gdy adres ten jest inny niż adres do rozliczeń, opcjonalnie nr NIP.
 8. Klient ma możliwość w każdej chwili edycji swoich danych podanych w Koncie Klienta oraz bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do 4KIDZ Polska, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres 4KIDZ Polska.
 9. Jeżeli jakiekolwiek czynności podejmowane przez Klienta w ramach Sklepu Internetowego naruszą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa czy dobra osobiste osób trzecich dobra lub postanowienia Regulaminu, 4KIDZ Polska jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji Konta.

§ 4
Zamówienia

 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta na Produkty oferowane przez 4KIDZ Polska w Sklepie Internetowym jest możliwe:
 2. za pomocą Konta w Sklepie Internetowym;
 3. za pomocą Formularza Zamówienia, poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia bez konieczności rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.
 4. W celu złożenia Zamówienia zgodnie z ust. 1a, Klient loguje się na swoim Koncie w Sklepie Internetowym, wybiera Produkt będący przedmiotem Zamówienia poprzez dodanie go do Koszyka, a następnie wybiera sposób dostawy Produktu oraz adres dostawy, jeśli jest inny niż wskazany na Koncie Klienta i potwierdza dokonany wybór poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” i potwierdza Zamówienie poprzez kliknięcie linku przesłanego na podany adres e-mail.
 5. W celu złożenia Zamówienia zgodnie z ust. 1b, Klient wybiera Produkt będący przedmiotem Zamówienia poprzez dodanie go do Koszyka i potwierdza dokonany wybór poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”, a następnie wypełnia Formularz Zamówienia poprzez wskazanie przez Klienta wybranego Produktu, danych Klienta, sposobu odbioru/dostawy Produktu, adresu dostawy, metody płatności, danych do faktury i potwierdza Zamówienie poprzez kliknięcie linku przesłanego na podany adres e-mail.
 6. 4KIDZ Polska przystąpi do realizacji Zamówienia po otrzymaniu płatności od Klienta zgodnie z wybraną formą płatności.
 7. Ceny podane w Sklepie Internetowym są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 8. Ceny Produktów podane w Sklepie Internetowym nie uwzględniają kosztów dostawy, który w zależności od zamawianego Produktu, będzie podawany w trakcie procesu składania Zamówienia, przy wyborze sposobu dostawy Produktu.
 9. Promocje w Sklepie Internetowym nie łączą się z innymi promocjami.
 10. Klient za zakupiony Produkt otrzymuje fakturę VAT w wersji papierowej, która jest dołączana do przesyłki. Jeśli podczas składania zamówienia Klient wskaże, że chce otrzymać fakturę w wersji elektronicznej, zostanie ona przesłana na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
 11. Klient posiadający Konto Klienta ma również możliwość pobrania faktury Vat ze swojego konto w wersji elektronicznej.

§ 5
Dostawa Produktów i Płatności

 1. Dostawa zakupionych przez Klienta Produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez dostarczenie Produktów na adres Klienta podany podczas składania Zamówienia.
 2. Wysyłka Produktów przez 4KIDZ Polska następuje w dni robocze w ciągu 24h od chwili otrzymania płatności od Klienta.
 3. Dostawa Produktów jest realizowana przez Furgonetka.pl w ciągu 1-2 dni roboczych.
 4. Terminy wskazane w ust. 2 i 3 to terminy orientacyjne, 4KIDZ Polska dokłada wszelkich starań w ich dotrzymaniu, ale jednocześnie zastrzega, że mogą się one wydłużyć z przyczyn niezależnych od 4KIDZ Polska
 5. Klient może skorzystać z metody płatności za zakupione Produkty korzystając z opcji przelewy24.

§ 6
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a 4KIDZ Polska następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie Internetowym zgodnie z § 4 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia 4KIDZ Polska niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez 4KIDZ Polska Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a 4KIDZ Polska.

§ 7
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając 4KIDZ Polska oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail 4KIDZ Polska.
 4. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, 4KIDZ Polska niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy 4KIDZ Polska zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez 4KIDZ Polska).
 8. 4KIDZ Polska może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument dokonuje zwrotu Produktów na adres: 4KIDZ Polska sp. z o. o., ul. Pomorska 61 – 65 , budynek C2, 70-812 Szczecin – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował 4KIDZ Polska o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.
 12. Zwrotu płatności 4KIDZ Polska dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

§ 8
Reklamacje

 1. 4KIDZ Polska ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkty bez wad i odpowiada wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym.
 2. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, inny niż, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. 4KIDZ Polska odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Produktu Klientowi.
 4. Klient ma prawo do reklamacji Produktów w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi.
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres 4KIDZ Polska, załączając dowód zakupu Produktu.
 6. Klient w reklamacji winien zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą.
 7. Jeśli 4KIDZ Polska po otrzymaniu od Klienta reklamacji uzna, że do jej rozpatrzenia konieczne jest dostarczenie Produktu, Klient jest zobowiązany do jego dostarczenia na adres: 4KIDZ Polska sp. z o. o., ul. Pomorska 61 – 65, budynek C2, 70-812 Szczecin.
 8. 4KIDZ Polska ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej z 4KIDZ Polska;
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a 4KIDZ Polska;
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a 4KIDZ Polska, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
 6. Konsument może skorzystać z Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przetwarzanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest 4KIDZ Polska.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przetwarzane są w celach:
 3. zawarcia oraz realizacji Umów Sprzedaży, ich rozliczania, rozpatrywania reklamacji, udzielania odpowiedzi na pytania Klientów, kontaktowania się z Klientami, wystawiania na ich rzecz faktur i rachunków, rejestracji indywidualnych Kont Klientów – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do realizacji umów zawartych z klientami (art. 6 ust. 1b RODO);
 4. podatkowych i rachunkowych – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1c RODO);
 5. windykacji i egzekucji roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1f RODO).
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, ale nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz okres konieczności wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane są przetwarzane – będą przechowywane do czasu wycofania przez nią zgody.
 7. Niezbędnym elementem procedury Rejestracji, złożenia Zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas Rejestracji, składania Zamówienia. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu Rejestracji, złożenia Zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.
 8. Odbiorcami danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne do wykonania umowy, mogą być również osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych: pracownicy i współpracownicy; firma świadcząca usługi informatyczne na rzecz administratora, firma księgowa, kancelaria prawna.
 9. Klientowi przysługuje prawo do: wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 10. Realizacja powyższych uprawnień przez osoby, których dane osobowe są przetwarzane może nastąpić poprzez skierowanie pisma na adres administratora.
 11. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany. Nie będą jednak służyły podejmowaniu decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym na profilowaniu.
 12. 4KIDZ Polska w ramach strony internetowej, na której prowadzony jest Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowa informacja dotycząca tych plików jest zawarta w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu Internetowego.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów może nastąpić tylko i wyłącznie w języku polskim.
  1. 4KIDZ Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie 4KIDZ Polska poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Załącznik:

Darmowa dostawa Dla zamówień powyżej 100 zł
Wysyłka w 24h dostawy realizuje Furgornetka.pl
Renomowana marka Gigwi znana na całym świecie
Najlepszy wybór dla Twojego pupila
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności